مهاجرت پزشکان

مهاجرت ۳ هزار پزشک در طول یک سال !

مهاجرت ۳ هزار پزشک در طول یک سال ! رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه ۹۰ درصد پزشکان عمومی در سطح کشور درآمد ماهیانه زیر ۱۰ میلیون تومان دارند، اظهار کرد : کار به حدی سخت شده که برخی از پزشکان به رغم داشتن مدرک پزشکی در مشاغل تجاری مشغول هستند و یا …

مهاجرت ۳ هزار پزشک در طول یک سال ! ادامه مطلب »